Algemene voorwaarden Starwash abonnement

1. ALGEMEEN

1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
Abonnee:
Diegene die met Valkenhuizen Exploitatie B.V. een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnement:
De overeenkomst tussen Valkenhuizen Exploitatie B.V. en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
Wasstraat:
Een vestiging van Starwash Carwash, onderdeel van Valkenhuizen Exploitatie B.V..
1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Valkenhuizen Exploitatie B.V..
1.3 Valkenhuizen Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Valkenhuizen Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per email dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Valkenhuizen Exploitatie B.V. mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Valkenhuizen Exploitatie B.V. van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1.


2. INHOUD ABONNEMENT

2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.
2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik en met inachtneming van maximaal 1 keer per dag.
2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig uitsluitend bij Starwash Heerlen met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
2.4 Valkenhuizen Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 5.3.


3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST ABONNEMENT

3.1 Een abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het inschrijfformulier en de betaling van de eerste maandtermijn te voldoen of in de wasstraat door een abonnement aan te schaffen waarbij de eerste termijn voldaan wordt.
3.2 Wanneer een klant het abonnement online aangaat, dan heeft de klant het recht het abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen. De klant kan het abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat de klant gebruik heeft gemaakt van het abonnement.


4. DUUR VAN HET ABONNEMENT

4.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van ten minste één maand, behoudens het bepaalde in artikel 5.3 t/m 5.5.
4.2 Het Abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 5.1 en 5.2.


5. OPZEGGEN ABONNEMENT

5.1 Het abonnement kan ten alle tijden worden opgezegd tenminste tien (10) werkdagen voor expiratiedatum van het abonnement. Nadat de Abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen de diensten gebruiken tot het einde van de gefactureerde/betaalde periode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt het abonnement geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke perioden.
5.2 De Abonnee kan het abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het online account en gebruik te maken van de beëindigingsbutton waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van de huidige betaalde periode. Opzeggen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: Valkenhuizen Exploitatie B.V., t.a.v. Starwash Carwash, Oud Valkenhuizerstraat 2, 6418 CN Heerlen. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@star-wash.nl, onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke / e-mail bevestiging van de opzegging.
5.3 Starwash Carwash behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee: Starwash Carwash onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het abonnement of niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 8.
5.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 5.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.
5.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 5.3 is opgezegd, behoudt Starwash Carwash zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.


6. GEBRUIK VAN HET ABONNEMENT

6.1 De Abonnee heeft recht om het voertuig waarvan het kenteken geregistreerd is, onbeperkt met een maximum van één keer per dag te wassen bij een Starwash Carwash wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.
6.2 Het abonnement is te gebruiken bij alle vestigingen van Starwash Carwash.
6.3 De klant zal gebruikmaken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van Starwash Carwash, fair use policy.
6.4 De klant kan het abonnement tussentijds online wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de klant de wijziging heeft aangevraagd.
6.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraat van Starwash Carwash herkent het kenteken. De klant kan op die manier gebruikmaken van de wasstraat.


7. PRIJZEN

7.1 Valkenhuizen Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Valkenhuizen Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.
7.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
7.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.
7.5 Wanneer een klant een uitgebreider wasprogramma wil dan het wasprogramma wat aangeboden wordt in het afgesloten abonnement dan kan de klant tegen bijbetaling van prijsverschil tussen de programma’s het wasprogramma ‘upgraden’. Ditzelfde geldt voor ook voor eventuele opties welke gekozen kunnen worden en/of toevoegen van andere diensten welke aangeboden worden.


8. BETALING

8.1 De prijs van het abonnement hangt af van het gekozen programma, zoals op dat moment van afsluiten of verlenging van het abonnement geldt.
8.2 Het abonnementsgeld is met periodes van één maand verschuldigd en wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee gebruikte bankrekening welke is gebruikt om het abonnement te activeren en/of afgesloten abonnement via de website.
8.3 Door de eerste termijn te betalen (online via i-Deal, tegoed van de WasPas of anders) of te betalen in een van de vestigingen (contant, per bank, tegoed van de WasPas of anders) of het abonnement te activeren via het klantenportaal machtigt de Abonnee Valkenhuizen Exploitatie B.V., dan wel een door Valkenhuizen Exploitatie B.V. aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.
8.4 De abonnementskosten voor het abonnement wordt maandelijks afgeschreven van het door Abonnee gebruikte rekeningnummer zoals beschreven in art. 8.2 op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
8.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Valkenhuizen Exploitatie B.V. zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het abonnement buiten werking te stellen. Het abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het abonnement buiten werking is geweest waardoor er uiteraard ook geen gebruik van is gemaakt.
8.6 Indien de Abonnee niet tijdig kan voldoen / voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Valkenhuizen Exploitatie B.V. de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal Valkenhuizen Exploitatie B.V. de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Valkenhuizen Exploitatie B.V. redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.


9. WIJZIGING KENTEKEN

9.1 Een wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Via dit portal kan de Abonnee de wijziging zelf doorvoeren. Wijzigen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: Valkenhuizen Exploitatie B.V., t.a.v. Starwash Carwash, Oud Valkenhuizerstraat 2, 6418 CN Heerlen. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@star-wash.nl, onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.
9.2 De abonnee kan éénmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar.
9.3 Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 9.2 dient de klant aan Starwash Carwash € 7,50 per extra wijziging te betalen.
9.3 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld/betaalde kosten over de periode dat het abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kentekenwijziging.


10. KLANTGEGEVENS

10.1 De Abonnee houdt Valkenhuizen Exploitatie B.V. onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Op de pagina “Mijn gegevens en abonnement” kan de Abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren. Wijzigen kan tevens door een brief te schrijven en deze te richten aan: Valkenhuizen Exploitatie B.V., t.a.v. Starwash Carwash, Oud Valkenhuizerstraat 2, 6418 CN Heerlen. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@star-wash.nl, onder vermelding van de naam en het kenteken van de Abonnee. De Abonnee ontvangt uiterlijk binnen 7 werkdagen per email een schriftelijke bevestiging van de wijziging.
10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Valkenhuizen Exploitatie B.V. zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Valkenhuizen Exploitatie B.V. zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze Privacyverklaring.


11. INSCHAKELEN DERDEN

11.1 Valkenhuizen Exploitatie B.V. heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.
11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valkenhuizen Exploitatie B.V..


12. WACHTWOORDEN EN ACCOUNT-TOEGANG

De Abonnee die het abonnement heeft afgesloten en via wiens betaalmethode de abonnementskosten worden afgeschreven heeft online via de klantportal toegang tot en controle over het Abonnement.


13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Valkenhuizen Exploitatie B.V. en de Abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.


14. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.